گۆڕان نیوز- توهین و اخــراج یکی از خبرنگاران توســط آقای علیرضــا دبیــر، رئیس فدراسیون کشتی کشور در مجمــع عمومــی انتخابات هیات کشــتی اســتان مازندران، سبب نگرانی فعاالن رســانه ای و انســان های آزاده گردید

گۆڕان نیوز- توهین و اخــراج یکی از خبرنگاران توســط آقای علیرضــا دبیــر، رئیس فدراسیون کشتی کشور در مجمــع عمومــی انتخابات هیات کشــتی اســتان مازندران، سبب نگرانی فعاالن رســانه ای و انســان های آزاده گردید اقدام غیر حرفه ای و غیر اخالقی آقای دبیر نشــان داد که دبیر نیــز در مقابل رکن چهارم دموکراسی کم آورد.

این اقدام از سوی کســی که نام پهلوانی را به یدک می کشد اما به خبرنگار تاخت و این مهم نشان از آن دارد، که دیوار خبرنگاران کوتاه اســت و متاسفانه باید به دلیل نبود تشکل های صنفی مستقل، باید شاهد چنین برخوردهایی از سوی افرادی باشیم که دارای رفتار دوگانه هستند کسانی، که با نقابی بر چهره، برای مبارزه با آزادی بیان به میدان آمده اند و عرصه را برای رکن چهارم دموکراســی تنگ و عرصه را برای فعالیت کار رسانه ای ســخت تر نموده اند.

نبود تشکل های صنفی مستقل، ورود برخی افراد به حوزه رسانه که تنها دغدغه اشان تامین منابع مالی است، سبب تضعیف جایگاه صنفی فعاالن رسانه ای در کشور شــده و به دلیل خألهای حمایتی و قانونی از رســانه و فعاالن این حوزه، هر آز گاهی شاهدیم که خبرنگاران مورد بی احترامی قرار می گیرند. امروز ضروری اســت که برای تقویت و ارتقای جایگاه صنفی فعاالن رسانه ای در کشور ، و پیشگیری از چنین برخوردهای با خبرنگاران در ایران، تشــکل های مســتقل تاسیس شود تا بدور از برخی سیاسی کاری ها پیگیر مطالبات صنفی باشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *