گۆڕان نیوز-معاون امور طلاب و روحانیون حوزه علمیه قبا بندرترکمن، گفت: حجاب، محافظی برای حفظ شخصیت و زیبایی‌های زن است، زن بدون حجاب، مانند سرمایه ‌ای بدون محافظ است که هر دزدی به راحتی می‌ تواند آن را سرقت کند.

به گزارش گۆڕان نیوز، «عبدالغفور رومی» با نوشتن یادداشتی با عنوان «حجاب وسیله ای برای حفظ ارزش‌ها» از عفاف و حجاب به عنوان ارزشمندترین سرمایه برای بانوان یاد کرده که باید از آن به خوبی حفظ و حراست کرد. متن کامل این یادداشت در ذیل می آید:

حجاب محافظ سرمایه‌ها | امنیـت موضـوع عمیـق و چنـد لایه‌ای اسـت. به عنوان مثال وقتـی می‌ خواهیـد از اموالتـان محافظـت کنیـد و امنیـت آن را تامیـن کنیـد، متناسـب بـا اهمیت سـرمایه‌تان احتیـاط بیشـتری می‌کنیـد. اگـر مقـدار اندکی پـول داشـته باشـید، ممکـن اسـت روی میـز آن‌هـا را رهـا کنیـد. اگـر پـول، مقداری بیشتر باشـد، آن را در کشـو یـا کمـد قـرار می‌دهیـد. اما اگر از یـک مقـدار بیشـتر شــود، بــرای آن اندیشــه بیشــتری می‌کنیــد، تــا از امنیــت آن‌هــا مطمئــن شــوید. در نتیجه هــر چقــدر اهمیـت سـرمایه‌تان بیشـتر باشـد سـعی می‌کنیـد از آن محافظـت بیشـتری داشـته باشـید. بنابرایـن امنیـت، یـک مفهـوم عمیـق و چنـد لایه اسـت. وقتـی سـرمایه‌ای کمتـر در معـرض دیـد افـراد مختلـف قـرار بگیـرد، دسـتبرد کمتـری می‌ خــورد.

زیبایی‌ها و کرامات انسانی زن از جمله گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌ها است که باید حفظ شود. اگر این زیبایی‌ها در معرض دید قرار بگیرند، شاید افرادی به آن توجه نداشته باشند؛ اما همه افراد بشری یک نوع نیستند، قطعا افرادی خواهند بود که منتظر چنین موقعیت ‌هایی برای سوء استفاده هستند. در این مسیر، حجاب بهترین وسیله برای حفاظت و امنیت است، البتـه فراهـم شـدن امنیـت فقـط بـا حجـاب ممکـن نیسـت؛ ولـی بـدون شـک حجـاب یکـی از مهمتریـن ابزارهـای تامیـن امنیـت بـرای خانم‌هـا در تمام دنیا اسـت.

به عنوان مثال خوشـبختانه آمـار خشـونت و ایجـاد مزاحمـت بـرای خانم‌هـا در کشـور مـا، نسـبت بـه کشـورهای غربـی یـا شـرقی بسـیار کمتـر اسـت. در کشـورهایی کـه قوانیـن پوشـش بـرای خانم‌هـا بازتـراسـت، هـر مقـدار کـه میـزان پوشـش خانم‌هـا کمتـر می‌ شـود، امنیـت آن‌هـا نیـز کاهـش پیـدا می‌ کنـد. آمـار وحشـتناک تجربه‌هـای خشـونت و مزاحمـت بـرای خانم‌ هـا در کشـورهای‌ غربـی و شـرقی، چیـز پنهانـی نیسـت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *