برخی از کشتی گیران و فعالان این ورزش در استان از نوع رفتار هیئت‌ کشتی کردستان با باشگاه‌ها و ورزشکاران انتقاد دارند و خواستار اصلاح رویه‌های گذشته شدند.

کشتی به عنوان ورزشی محبوب از دیرباز در جامعه ایرانی ریشه داشته است و در بسیاری از نقاط همواره شاهد پرداختن به این ورزش از سوی جوانان و نوجوانان هستیم.

توفیقات چندساله اخیر این ورزش و بازتاب‌های وسیع آن موجب شده تا علاقه‌مندی به کشتی در جامعه فزونی گیرد که این‌ موضوع در کردستان نیز نمود چشمگیری داشته است.

خانواده‌های بسیاری در استان فرزندان خود را به حضور در این رشته‌ تشویق می‌کنند تا در کنار پرداختن به اصل ورزش به عنوان یکی از عوامل سلامتی، شاهد قهرمانی‌ها و موفقیت‌های فرزندان خود نیز باشند.

فعالیت در این ورزش نیز طبعا از مسیر حضور در باشگاه‌ها می‌گذرد و این باشگاه‌ها هستند که با ساخته و پرداخته کردن ورزشکاران از سنین پایین تا بزرگسالی از آن‌ها قهرمان‌های آینده و پهلوانانی بااخلاق‌ می‌سازند.

با این وجود برخی کشتی‌گیران و فعالان این ورزش از نحوه رفتار هیئت کشتی استان با باشگاه‌ها گلایه دارند و رویکرد فعلی را مخالف روحیە جوانمردی و انصاف در ورزش می‌دانند.

یکی از این منتقدان، مسعود مرادی مربی باشگاه پویش لاوان سنندج است؛ باشگاهی کە هم‌اینک با وجود دارا بودن مجوز از انجام فعالیت و شرکت در مسابقات کشتی منع شدە است.

مرادی در یک نشست خبری با خبرنگاران، این رفتار هیئت کشتی در برابر باشگاەهای استان را ناحق دانست و گفت: در دنیایی کە همە در تلاش برای کسب قهرمانی در کشتی هستند، هیات کشتی استان بە ناحق ۶۰۰ الی ۷۰۰ کودک فعال در این باشگاه را از کشتی و شرکت در مسابقات ملی محروم کردە و پاسخگوی این رفتار هم‌ نیست.

این مربی عنوان کرد: با سختی و مشقت باشگاه را در سنندج بە ثبت رساندیم و مجوز فعالیت آن را دریافت‌ کردیم اما با تعطیلی آن، این روزها بە جز یک اسم چیزی از باشگاه باقی نماندە است.

مرادی اظهار کرد: بعد از شرکت و حضور قوی که باشگاه‌ ما در لیگ تهران داشت دود اختلافاتی که هیات‌کشتی کردستان با هیات کشتی تهران داشت، به چشم باشگاه لاوان رفت و مجوز فعالیت باشگاه ما از سوی هیات کشتی کردستان لغو شد.

وی عنوان کرد: قرارداد باشگاە پویش لاوان تا سال ۱۴۰۳ بستە شدە بود، اما متاسفانە بعد از یک سال به بهانه‌های غیرمنطقی و لجبازی لغو شد و با ۱۲۰ کشتی‌گیر جوان و نوجوان و نونهال آوارە شد تا بالاخرە باشگاە چمران سالنی را بە عنوان سالن کشتی در اختیار ما قرار دادند کە بە دلیل اینکە سالن جوابگوی آن تعداد کشتی‌گیر نبود، سالن شکوهی سالنی را بە عنوان سالن تمرین و بدون دریافت هیچ هزینەای در اختیار ما قرار داد.

مرادی ادامە داد: متاسفانه رئیس هیئت کشتی استان کردستان در یک مصاحبە تلویزیونی اتهامات مالی را به باشگاە پویش لاوان نسبت داد، در حالی که من بە عنوان مربی باشگاە لاوان علیە این تهمت بە دادگاە شکایت و آن را محکوم کردم. گردش مالی باشگاە کلا ۱۴۰ میلیون تومان است و اسناد مالی باشگاە بە صورت شفاف موجود و بە دادگاە ارائە شدە است.

وی بیان کرد: هیات کشتی استان ابتدا قرارداد باشگاە لاوان را لغو و سپس باشگاە را از شرکت در مسابقات محروم کرد و  اجازە حضور ۳ باشگاە چمران، شهید شکوهی و توحید را بدون دلیل منطقی نبود در مسابقات نداد.محروم شدن این سە باشگاە، سبب دلزدگی و بی انگیزە شدن کشتی‌گیرانی شد کە از مناطق حاشیە شهر برای تمرین بە این باشگاە می‌آمدند.

مرادی تصریح کرد: هیات کشتی استان هر اختلافی با مربیان باشگاەها داشته باشد باز هم حق ندارد بچەهای با استعداد کشتی را از حضور در مسابقات محروم کند.

وی در ادامه بە اوضاع نابسامان کشتی کردستان پس از حذف باشگاەها و کشتی‌گیران در مسابقات اشارە کرد و گفت: سال گذشتە تیم کردستان توانست در سە مسابقە کشتی حضور پیدا کند و با کسب سە مدال در جمع ۱۰ تیم برتر کشور قرار گیرد، همچنین در سال‌جاری تیم کردستان با کسب سە مدال در کشور هفتم شد و در مسابقات آموزشگاەهای کشور تیم کردستان توانست با سە مدال در جایگاە پنجم قرار گیرد، اما متاسفانە پس از آن و بە دنبال حذف کشتی‌گیران موفق و باشگاەها بدون کسب هیچگونە مدالی در جایگاە نوزدهم کشور قرار گرفت.

مرادی تصریح کرد: بە هیچ‌وجە بە دنبال منافع شخصی و باشگاهی نیستیم، بلکە بحث منافع ملی استان در میان است و حذف باشگاەها و قهرمانان از مسابقات ضربە سنگینی بە کشتی استان وارد کردە است.

بە گفتە مرادی، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر کشتی‌گیر کردستانی در ردەهای جوانان، نوجوانان و نونهال و خردسال از سە باشگاە توحید، چمران و شکوهی حذف شدەاند.

در ادامە این نشست، فواد نیک بین یکی از مربیان مطرح کشتی در استان گفت: رزومە کاری ما و موفقیت‌های ما بر همگان روشن است و هیات کشتی هرگونە مشکلی با باشگاەها و مربیان آن دارد باید آن را بە صورت شفاف مطرح کند و نباید این اختلاف دامن‌گیر بچەهایی شود کە خانوادەهای آنان با زحمت هزینە باشگاە و تمرین آن‌ها را تامین می‌کنند.

نیک‌بین با انتقاد از عملکرد ناموفق هیئت کشتی استان بە کسب جایگاە نوزدهم توسط تیم کشتی کردستان در مسابقات اشارە و تاکید کرد: وجود حاشیە زیاد هیئت کشتی استان و حذف باشگاەهای مطرح از جملە دلایل افت تیم کشتی کردستان در مسابقات بودە است.

در این نشست علاوە بر مربیان، کشتی‌گیران ردەهای نوجوان و نونهالان و والدین آن‌ها نیز حضور داشتند و پابەپای مربیان از تعطیلی و حذف باشگاەها و کودکان خود در مسابقات گلەمند بودند.

آکو رشیدی پدر آلان رشیدی کە توانستە در سە دورە مسابقات کشتی نونهالان مقام اول استانی را کسب کند، عنوان کرد: اگر این اختلافات کنار گذاشتە می‌شد، پسر من می‌توانست امسال در سکوی اول تا سوم قهرمانی قرار گیرد و افتخاری را برای استان کردستان در کشتی کسب کند.

امجدی، پدری کە فرزند خود را از روستای سرخ دزج بە سنندج می‌آورد تا استعداد فرزندش در حوزە کشتی را شکوفا کند نیز گفت: هرروزە مسیر زیادی را طی می‌کنیم تا پسرم بە تمریناتش برسد اما اگر این اختلافات بین هیات کشتی و مربیان ادامە پیدا کند، تلاش‌های هرروزە ما برای موفقیت فرزندانمان بی‌فایدە خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *